top of page
Search

Gweithdy 2: Yr Economi lles Cymdeithasol

Gweithdy 2. 19 Hydref, 12:30 - 13:30


Heriau i'r rhanbarth

 • Mae hon yn ddogfen uchelgeisiol - yr her fydd sicrhau ei bod yn berthnasol ac yn gyraeddadwy ar lawr gwlad; angen cysylltu'r holl weithgareddau gwahanol sy'n digwydd yn y rhanbarth a sicrhau cydweithio tuag at yr un diben

 • Sut i flaenoriaethu rhwng y gwahanol agweddau a sicrhau nad ydynt yn gwrthdaro yw'r her fawr. Angen eglurder ar yr hyn sydd angen ei ddatblygu fwyaf.

 • Mae creu economi gynaliadwy gyda chyllid y sector cyhoeddus yn lleihau'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf yn her.

 • Heriau o ganlyniad i wahanol ddiwylliannau

 • Ofn dros iaith a diwylliant Cymru gyda mewnlifiad uchel o bobl yn symud i gymunedau Cymru.

 • Mae angen arallgyfeirio canol trefi; dda bod REF yn cynnwys Canol Trefi ond mae angen i ni gydnabod, croesawu a chefnogi ein cymunedau a'n heconomi sylfaenol.

 • Effaith cludiant /cysylltiadau teithio gwael, mewn ardaloedd gwledig a heriwyd yn logistaidd – gan wneud mynediad at wasanaethau'n anodd; heriau trafnidiaeth hefyd yn ymestyn mewn ardaloedd trefol.

 • Sut mae cyrraedd nifer y busnesau sy'n weithgar ym maes arloesi sydd am ddatblygu? Beth yw rôl y sector preifat yn hyn o beth?

 • Mae adnabod problemau a defnyddio mesurau ataliol yn her – mae angen cadw pobl ifanc yn yr ardal, mae angen nodi pa sgiliau/pynciau sy'n chwarae i gryfderau'r ardal.

 • Cydnerthedd a chynaliadwyedd busnesau bach a chanolig – allwedd cynllunio olyniaeth wrth baratoi ar gyfer llwyddiant economaidd yn y dyfodol, yn enwedig o gofio bod busnesau meicro a rhai bach a chanolig yn cyfrif am ran sylweddol o Economi Cymru.

 • Addysg, Sgiliau a Hyfforddiant; effaith ar addysg uwch – mudo talent - mae sgiliau mor bwysig, nid yn unig i bobl ifanc ond i bobl hŷn hefyd; angen canolbwyntio ar uwchsgilio y rheiny dros 25 hefyd.

 


Cyfleoedd i'r rhanbarth

 • Lleoleiddio caffael mewn sectorau cyhoeddus – rhannu tendrau i ganiatáu cyfranogiad BBaChau; creu cysylltiadau i wneud caffael yn hygyrch i ficrofusnesau a mentrau cymdeithasol

 • Cyfle i wella cysylltiad â BUEGC – edrych ar is-grwpiau i gasglu gwybodaeth a chynnwys busnesau.

 • Ymgysylltu'n well â'n cymunedau a'n pobl ifanc

 • Gwella cyfathrebu rhwng yr holl randdeiliaid – nid yr 'Beth' ond y 'Sut' sy'n achosi'r broblem.

 • Mae angen paratoi portffolio i hyrwyddo'r rhanbarth a rhannu sgiliau. Ble mae'r gweithgaredd ymgysylltu â rhanddeiliaid sy'n dod â phobl i Gymru?

 • Agenda sgiliau – canolbwyntio ar ieuenctid cyn oedran gweithio.


Blaenoriaethau i'r rhanbarth baratoi'r ffordd ar gyfer gweledigaeth 2040

 • Rôl briodol ar gyfer gweithredu lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i alluogi pawb i symud i'r un cyfeiriad a sicrhau gwerth ychwanegol a gwerth cymdeithasol – anelu at ddod i gonsensws gyda phartneriaid a darparwyr allanol – angen cysondeb ar draws y rhanbarth.

 • Mae capasiti yn ffactor pwysig i'w ystyried – mae disgwyliadau cymhleth sy'n gofyn am waith ychwanegol - pwy sy'n mynd i gymryd camau ymarferol i wireddu'r weledigaeth?

 • Nid oes angen cymryd unrhyw flaenoriaethau o'r ddogfen rhanddeiliaid ond cynnwys mwy sy'n cael eu gwneud ar lefel ranbarthol.

 • Newid y ddelwedd a'r canfyddiad – trefi, gweithlu, cyfleoedd

 • Gwella a datblygu gweithlu medrus

 • Gwella sgiliau technolegol

 • Gwella trafnidiaeth

 • Gwella mynediad digidol

 • Dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen a gwerthfawrogiad o'r gwahanol anghenion a disgwyliadau yn y rhanbarth; ymrwymiad i weithio ar sail ranbarthol yn her - mae angen cydnabod gwahaniaethau cyn symud ymlaen

 • Mae angen grymuso pobl i sicrhau newid a chael mwy o brynu i mewn - estyn allan i sectorau eraill a'r cyhoedd yn gyffredinol am eu barn gynrychioliadol.Egwyddorion cydweithio ar gyfer y rhanbarth yn y dyfodol

 • Caniatáu hyblygrwydd mewn dysgu cydweithredol

 • Nid oes gan gydweithwyr sy'n gweithio ar lefel swyddogion o fewn yr awdurdodau lleol unrhyw gysylltiad â'r BUEGC - awgrymir gweithgor sy'n ymroi i gasglu adborth ganddynt.

 • Sector Busnes Cymdeithasol – cynrychiolydd yn cynnig ymgysylltu â'u busnesau ar ein rhan.

 • Mae cyfathrebu'n allweddol – gall trafodaethau lefel uchel fod yn ddi-rym – mae'r ffordd y caiff hyn ei gyfleu yn bwysig iawn er mwyn sicrhau dealltwriaeth a chefnogaeth.

 • Mae angen cynllun gweithredu. Mae angen nodi sefydliadau a ddylai fod yn helpu i ddatblygu'r REF. Mae angen i Lywodraeth Cymru a phartneriaid fod yn feiddgar a pheidio ag osgoi cywilyddio sectorau a sefydliadau i helpu.

 • Mae angen comisiynu ac adeiladu ar grŵp rhanddeiliaid cryf. Mae angen cael pobl o wahanol gefndiroedd a bod yn llysgenhadon i'w grwpiau/sectorau.

 • Sylweddoli pwysigrwydd pobl ifanc i'r drafodaeth hon


7 views

Comments


bottom of page