top of page
Search

Gweithdy 5: Yr Economi Profiad

Gweithdy 5. 26 Hydref, 08:30 - 09:30


Heriau i'r rhanbarth

 • Mae angen cydnabod gwahaniaethau o fewn y rhanbarth; mae angen miniogi’r ddogfen a sicrhau bod unrhyw gynlluniau'n adlewyrchu anghenion lleol yn ogystal â rhai'r ymwelwyr - mae pob un yn ymwelydd yn ei ardal ei hun.

 • Sicrhau bod y sector twristiaeth yn ystyried, yn paratoi ar gyfer, ac yn ymateb i wahanol ofynion yr ymwelwyr newydd/gwahanol sy'n dod i'r ardal nawr ers Covid

 • Newidiodd tymor ymwelwyr yn llwyr. Cyfleusterau drwy gydol y flwyddyn ac addasrwydd seilwaith i ddarparu ar gyfer hyn.

 • Amlygodd effeithiau Covid a Brexit broblemau lefel staffio presennol y diwydiant; angen gweithredu ar frys i berswadio pobl i ystyried y sector fel llwybr gyrfa deniadol ac nid fel gwaith tymhorol â chyflog isel; bwlch sgiliau yn her.

 • Diffyg y sector hamdden awyr agored yn y ddogfen.

 • Her i uno'n well ar draws y rhanbarth

 • Angen gwerthu Cymru yn fwy a hefyd harddwch yr amgylchedd - newid sylweddol o "Croeso i Gymru", angen sicrhau bod ehangder gogledd Cymru yn cael ei dargedu.

 • Mae angen i ni annog pobl i wario mwy yng Ngogledd Nghymru

 • Ymddengys bod parciau carafanau torfol wedi'u hepgor; angen bod yn fwy cynhwysol ac ymgysylltu â'r busnesau a "thwristiaeth gyffredin", yn enwedig yn y Gog Ddwyrain.

 • Angen gofyn barn y gymuned

 • Angen rheoli nifer yr ymwelwyr; ni oes digon o reolaeth gref ar botiau mêl; angen llif o ddigwyddiadau mawr sy'n dod i mewn i'r rhanbarth fel y gall trefi, cymunedau ac awdurdodau lleol gynllunio i sicrhau'r manteision mwyaf posibl.

 • Mae angen mynd i'r afael â’r effaith ar dai preswyl

 • Angen dull mwy cyd gysylltiedig ar draws gogledd Cymru gyfan; angen dull cyd-gysylltiedig o weithredu ar Drafnidiaeth, mae'r elfen hon yn wan.

 • Angen mwy ar yr Economi gylchol

 • Dim llawer am fentrau cymdeithasol/busnes sy'n eiddo i weithwyr – mae gan y rhain rôl enfawr i'w chwarae o fewn yr economi brofiad; defnyddir y term busnes yn eithaf llac; busnesau cymdeithasol wedi dangos pa mor bwysig ydynt o fewn yr economi brofiad, yn enwedig yn ystod y pandemig.

 • Angen eglurder ar gyllid cyhoeddus a phreifat a lle maent yn cyfarfod –hyn yn bwysig i sicrhau buddsoddiad; mae'n ymddangos bod buddsoddiad hirdymor ar goll.

 


Cyfleoedd i'r rhanbarth

 • Gwneud twristiaeth yn gyfle 12 mis; Mae'n digwydd, ond ar hyn o bryd dim ond mewn pocedi; gallai cyfleoedd gysylltu â budd cymunedol;

 • Cyfle cydweithredol yn rhanbarth Gogledd Cymru i bob busnes gan gynnwys mentrau cymdeithasol nid yn unig y sectorau busnes traddodiadol e.e., micro-sefydliadau sy'n mynd yn facro; dod â balchder i'r ardal ac annog mwy o bobl i aros yn yr ardal; cydnabod cyfraniad busnesau cymdeithasol i greu economi gylchol.

 • Twristiaid mewnol – ymgyrch i annog busnesau lleol, wedi'w anelu at bobl sydd eisoes yng Nghymru; byddwch yn ymwelydd yn eich ardaloedd eich hun.

 • Gallai cyfleoedd ar gyfer addysg gysylltu â thwristiaeth; darparu llwybr gyda chymorth h.y. dechrau heb unrhyw sgil, cael eich uwchsgilio ac yna yn y pen draw sicrhau swydd sy'n defnyddio'r sgiliau hyn; twristiaeth yn cael enw drwg, mae nawr yn amser da i rannu rhai cyfleoedd yn y sector hwn; "Academi Twristiaeth" yn gyfle i ddod â'r gymuned/pobl i wirfoddoli drwy gynnig cymwysterau/hyfforddiant a gydnabyddir yn genedlaethol

 • Mae gweithio yng Nghymru yn brofiad pleserus, angen gwneud cysylltiad clir rhwng manteision iechyd a lles byw yng Ngogledd Cymru.

 • Rhoi cyhoeddusrwydd a chyfleu profiad yr ardal gyfan ac nid dim ond Gog. Orll. Cymru.

 • Angen rheoli nifer yr ymwelwyr a hyrwyddo llefydd eraill yng Ngogledd Cymru sydd yr un mor brydferth; angen system Rheoli cyrchfannau ar draws gogledd Cymru ar gyfer y rhanbarth cyfan;

 • Angen llif o ddigwyddiadau mawr sy'n dod i ogledd Cymru fel y gall trefi, cymunedau ac awdurdodau lleol gynllunio i sicrhau'r manteision mwyaf posibl.


Blaenoriaethau i'r rhanbarth baratoi'r ffordd ar gyfer gweledigaeth 2040

 • Angen llai o flaenoriaethau, a chynnwys amserlenni i sicrhau bod busnesau'n ymrwymo.

 • Angen cynllun rheoli cyrchfannau ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru gan gydnabod sut mae'n effeithio ar drigolion a chymunedau

 • Angen digon o gapasiti, seilwaith a dull cydgysylltiedig yn yr ardal i ymateb i'r cynnydd enfawr mewn twristiaeth a'r galw am atyniadau a gwasanaethau drwy gydol y flwyddyn

 • Angen ymgynghori'n lleol ac yn rhanbarthol wrth ariannu'r blaenoriaethau

 • Mae angen ymgysylltu ymhellach â Chymunedau; cyfle i adfywio cymunedau ar lefel cyflogaeth ac entrepreneuriaeth

 • Rhaid cefnogi cwmnïau o bob maint i wneud y defnydd gorau o lwyfannau digidol.

 • Angen alinio sefydliadau â'r blaenoriaethau hyn

 • Cysylltu diwylliant Cymru â thwristiaeth. Byddai'n cyd-fynd yn dda â'r economi brofiad gan fod Cymru'n wlad wahanol, mae gennym ein hanes a'n diwylliant ein hunain ac mae llawer o bobl yn dod i brofi hynny eisoes.

 • Angen gwneud gwaith ymchwil, cytuno ar argymhellion a sut y gellir cyflawni'r cyfan; awgrymu tasglu i sicrhau buddsoddiad a darpariaeth.

 • Beth am astudiaethau achos i roi gwiriad synnwyr o sut mae pethau?


Egwyddorion cydweithio ar gyfer y rhanbarth yn y dyfodol

 • Mae gweledigaeth sylfaenol yma, nawr angen ymchwil, nodi rhwystrau, bylchau a chyfleoedd a gwneud argymhellion sydd angen bod yn fwy strategol, yn rhanbarthol nid yn lleol – gyda’r adnoddau penodol sydd eu hangen i gyflawni hyn.

 • Creu gweithdy arall sy'n dod â phawb at ei gilydd, COP bach ar gyfer Twristiaeth i'w symud yn ei flaen.

 • Angen cytuno ble/sut y gallwn lobïo i sicrhau bod busnesau'n prynu i mewn.

 • Partneriaeth yn ganolog i wella'n barhaus o ran yr her o gynnal ansawdd.

 • Peidiwch â cholli golwg ar anghenion lleol wrth ddatblygu ac ariannu prosiectau ar draws rhanbarthau

 • Hyrwyddo'r ardal fel cyrchfan drwy gynnig cyfleusterau twristiaeth o ansawdd uchel a gweithio i ymestyn y tymor ymwelwyr a'r manteision cysylltiedig.

 • Mae mewnbwn cymunedol yn allweddol ac yn ganolog i unrhyw gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer y rhanbarth.

 • Angen datblygu ar draws y rhanbarth yn hytrach nag ar draws gwahanol sectorau gan y bydd llawer o sectorau'n wynebu heriau tebyg

 • Mae'r ddogfen hon yn ddefnyddiol, ond dim ond os gallwn gael cymorth i gyflawni, gan BUEGC neu dîm CRO, mae angen i ni fabwysiadu dull mwy strategol rhanbarthol.


1 view

Comments


bottom of page