top of page
Search

Gweithdy 6: Yr Economi Profiad

Gweithdy 5. 26 Hydref, 12:30 - 13:30


Heriau i'r rhanbarth

 • Mae'n ymddangos bod twristiaeth wedi esgeuluso ac anwybyddu cymunedau wrth ei ddatblygu. Dylid buddsoddi arian twristiaeth yn lleol i brynu adeiladau fforddiadwy neu ddatblygu atyniadau a gwasanaethau twristiaeth a ddatblygwyd neu eu rheoli’r yn lleol.

 • Mae economi'r nos ar goll, datblygu hynny fel arlwy - ardaloedd fel Conwy ond dros ranbarth Gogledd Cymru.

 • Mae angen mynd i'r afael â Thrafnidiaeth Gynaliadwy, a llinell amser sy'n cyd-fynd â hyn; nid oes llawer o fanylion am drafnidiaeth yn y ddogfen.

 • Mae ystyried seilwaith gwefru Cerbydau Trydan hefyd yn bwysig.

 • Mae penderfyniadau ynghylch llwybr Coch/Glas a phenderfyniad cyflym ar hyn yn bwysig - gallai newid gweithrediad y REF yn ddramatig.

 • Mae llinellau amser yn ystyriaeth bwysig a lle cânt eu rhoi yn y ddogfen.

 • Mae cyfle i ymwelwyr 12 mis/drwy gydol y flwyddyn. Mae angen gwahaniaethu rhwng atyniadau dan do ac awyr agored a'r anawsterau o ran denu twristiaeth i atyniadau awyr agored yn y misoedd hwyrach

 • Angen ystyried y cynnig twristiaeth o ran y bobl sy'n byw yn y rhanbarth sy'n creu ei farchnad ei hun

 


Cyfleoedd i'r rhanbarth

 • Angen buddsoddi arian twristiaeth yn ôl i'r cymunedau er mwyn sicrhau cynaliadwyedd

 • Dim llawer o wyliau cerddoriaeth – gallai hyn fod yn gyfle ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.

 • Mae angen ail-frandio er mwyn denu talentau bwyd a diod yn yr ardal.

 • Cyfle i osod safon debyg rhwng profiadau ar draws y sector gyda rhyw fath o farc barcud ac i hyn gael ei blismona'n gadarn.

 • Arlwy drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgareddau awyr agored a dan do, ac mae gan y ddau atyniad cyfartal.

 • Angen buddsoddi mewn cyfleoedd i gynyddu traffig o safbwynt lleol a thwristiaeth. Cyfle i amwynderau fod yn fwy hyblyg ar adegau penodol o'r flwyddyn.

 • Gallai cyfleoedd ar gyfer lleoliadau cynhyrchu ffilmiau fod yn arweinydd wrth symud ymlaen

 • Ystyried y galw noson allan ag atal ei ddirywiad, gan sicrhau bod pawb yn cyrraedd atynt

Blaenoriaethau i'r rhanbarth baratoi'r ffordd ar gyfer gweledigaeth 2040

 • Sicrhau rhwydwaith trafnidiaeth sy'n diwallu anghenion ymwelwyr a phobl leol; buddsoddi mewn systemau sy'n bodoli eisoes fel y rheilffyrdd gwledig; mae angen iddo fod ar gael, hygyrch, ddibynadwy ac integredig.

 • Canolbwyntio ar sicrhau strategaeth hirdymor a seilwaith cynaliadwy sy'n cynnwys ymgysylltu cymunedol, cyn dechrau ar farchnata a datblygu prosiectau drud, sgleiniog

 • Cyflogaeth: cydnabyddiaeth, cyfleoedd i broffesiwn; cydnabod bod y sector twristiaeth yn broffesiwn ac nid yn swydd o'r dewis olaf; mae angen edrych ar hyfforddiant a chymwysterau proffesiynol sy'n gysylltiedig â'r economi hon.

 • Angen amserlenni – i ddarparu map trywydd.

 • Mae gweithio trawsffiniol yn flaenoriaeth - cyfleoedd a heriau o ran cydweithio trawsffiniol e.e. gweithio gyda Chynghrair Mersi Dyfrdwy

 • Cydnabod y rôl y gall cymunedau ei chwarae; mae angen cymorth i fentrau cymunedol fod yn fwy eglur h.y. beth a sut.

 • Cydnabod y cynnig economi gyda’r nos; cystadleuaeth o ranbarthau eraill yn uchel, denu gwestai wedi'u brandio ar gyfer digwyddiadau gyda’r nos;

 • Cynnig drwy gydol y flwyddyn nid yn unig yn y gaeaf a'r haf yn enwedig atyniadau dan do.

 • Cryfhau'r diwydiant creadigol, er mwyn sicrhau bod y broses gynhyrchu o'r dechrau i’r diwedd yn parhau yn y rhanbarth


Egwyddorion cydweithio ar gyfer y rhanbarth yn y dyfodol

 • Rhannu arfer da, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth ymhlith y cymunedau. Mae'r gallu, yr awydd, y ddealltwriaeth a'r brwdfrydedd eisoes yn bodoli ond mae angen adnoddau a chydweithrediad i'w roi ar waith i ddatblygu a bod yn berchen ar dwristiaeth leol

 • Angen annog a chefnogi'r nifer fawr o fusnesau ac entrepreneuriaid llwyddiannus sydd wedi'u gwreiddio yn ein cymunedau i fuddsoddi yn ein cymunedau drwy gyflogi pobl leol, rhannu adnoddau lleol a gwario'n lleol.

 • Nid yw mesur llwyddiant a gwerth y diwydiant yn ymwneud â chanolbwyntio ar dwf na GDP.

 • Rhannu a lledaenu arferion da presennol a magu hyder wrth fod yn berchen ar dwristiaeth yn eu hardal a ymfalchïo yn eu hadnoddau naturiol, eu diwylliant a'u hiaith

 • Cynnal astudiaeth buddsoddi mewn twristiaeth i ddarganfod beth sy'n gweithio, beth yw gwerth am arian a'r hyn sy'n gynaliadwy; dysgu o wledydd/lleoedd eraill, nodi modelau sy'n gweithio.

 • Mae angen i gydweithio fod ar lefel sylfaenol lle mae'n fwy effeithiol ac yn ymgysylltu - ar hyn o bryd mae ar y lefel strategol. Awdurdodau lleol i weithio ar y lefel gydweithredol. Angen neilltuo rhywun ar gyfer cydweithio.

 • Defnyddio llwyfan ddigidol yn hytrach na chyfarfodydd wyneb i wyneb ar gyfer rhwydweithio traws-sector/rhanbarthol

 • Mae partneriaethau e.e. gweithio gyda Chynghrair Merswy Dyfrdwy (MDA) yn bwysig; osgoi dyblygu a chydnabod a chynnwys materion trawsffiniol.

 • Mae angen i’r REF gynnwys camau gweithredu a materion o bwys - mwy na dogfen strategol yn unig.

 • Angen llinellau amser ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat i hyrwyddo dull cydweithredol.

6 views

Comments


bottom of page